تبلیغات بنری
در بخش تعبیر خواب حالوا به بررسی خواب های مرتبط با  آب  , تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب انگور , آب انگور , آب ایستاده , آب بازی , آب برداشتن , میپردازیم:   تعبیر خواب آب  منوچهر مطیعی تهرانی میگوید : دیدن آب در خواب خوب است و نشانه روشنایی و صفات است .     لوک اویتنهاو میگوید : خواب آب یعنی نگرانی و غم . آب در نظر لوک اویتنهاو همانند ضمیر ناخواگاه بیننده خواب است.  اب نشانگر بسیاری از تصاویر از اسطوره ها و رویاهاست .     لیلا برایت : دیدن آب در خواب نشانه…
تعبیر خواب آب , آب انگور, آب ایستاده , آب بازی , آب برداشتن

در بخش تعبیر خواب حالوا به بررسی خواب های مرتبط با  آب  , تعبیر خواب آب , تعبیر خواب آب انگور , آب انگور , آب ایستاده , آب بازی , آب برداشتن , میپردازیم:

 

تعبیر خواب آب

 منوچهر مطیعی تهرانی میگوید : دیدن آب در خواب خوب است و نشانه روشنایی و صفات است .

 

 

لوک اویتنهاو میگوید : خواب آب یعنی نگرانی و غم . آب در نظر لوک اویتنهاو همانند ضمیر ناخواگاه بیننده خواب است.  اب نشانگر بسیاری از تصاویر از اسطوره ها و رویاهاست .

 

 

لیلا برایت : دیدن آب در خواب نشانه ی کیفیت و چگونگی حالات درونی شما است

 

سوره انبیاء آیه 30 :  دیدن آب در خواب مربوط به حیات و زندگی موجودات است . وضعیت و چگونگی ان برمیگردد به سلامت و وضعیت آن موجود .

 

 ----------

تعبیر خواب آب انگور

 تعبیر خواب آب ابستاده

 تعبیر خواب آب بازی

 تعبیر خواب آب برداشتن

 تعبیر خواب آب بینی

 تعبیر خواب آب تیره

 تعبیر خواب آب جاری

 تعبیر خواب آب چشمه

 تعبیر خواب آب حمل کردن

 تعبیر خواب آب خروشان