تبلیغات بنری
خواب , تعبیر خواب , تعبیر خواب باتلاق , خواب زمین باتلاقی , تعبیر خواب گرفتار شدن در باتلاق
تعبیر خواب باتلاق

در این بخش به بررسی خواب های مرتبط با باتلاق , تعبیر خواب باتلاق , باتلاق در خواب, خواب مناطق باتلاقی  خواهیم پرداخت .

 

تعبیر خواب های مرتبط با باتلاق

 

لیلا برایت میگوید :

مشاهده باتلاق در خواب نشانه این است که باید در نقشه هایی که برای رسیدن به هدفتان کشیده اید دقت بیشتری نمایید. تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقی افتاده اید به این معناست که احتمالا دچار ضرر زیادی میشوید.

 

آنلی بیتون میگوید :

گذشتن از میان مناطق باتلاقی  در خواب علامت آن است که درگیر شرایط ناسازگار خواهید شد. و از ماجرایی عاشقانه دچار ضربه شدیدی خواهید شد.

اگر در خواب ببینید به زمین باتلاقی نزدیک میشوید که پوشیده از گیاهان سبز است. نشانه آن است که با حنثی کردن دسیسه ها و گذشتن از موانع خطرناک به خوشبختی و سعادت باور نکردنی خواهید رسید.

 

 منبع : کتاب تعبیر خواب