تبلیغات بنری
مهر : هزینه تمدید سکونت در ترم نهم برای مقطع دکتری و ترم پنجم برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس بصورت عادی محاسبه می شود. دانشجویان ورودی ۹۴ کارشناسی ارشد و ورودی دکتری ۹۲ دانشگاه تربیت مدرس باید طبق مقررات صندوق رفاه در پایان ترم ۶ و ۱۰ نسبت به تحویل خوابگاه اقدام کنند.بنابراین دانشجویان ترم ۶ کارشناسی ارشد و ترم ۱۰ دکتری این دانشگاه که مربوط به وزارت علوم هستند باید تا ۱۵ تیرماه و دانشجویان مربوط به وزارت بهداشت تا ۳۰ تیرماه نسبت به تحویل خوابگاه اقدام کنند.در صورت عدم تحویل خوابگاه…

مهر : هزینه تمدید سکونت در ترم نهم برای مقطع دکتری و ترم پنجم برای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس بصورت عادی محاسبه می شود.

 دانشجویان ورودی ۹۴ کارشناسی ارشد و ورودی دکتری ۹۲ دانشگاه تربیت مدرس باید طبق مقررات صندوق رفاه در پایان ترم ۶ و ۱۰ نسبت به تحویل خوابگاه اقدام کنند.

بنابراین دانشجویان ترم ۶ کارشناسی ارشد و ترم ۱۰ دکتری این دانشگاه که مربوط به وزارت علوم هستند باید تا ۱۵ تیرماه و دانشجویان مربوط به وزارت بهداشت تا ۳۰ تیرماه نسبت به تحویل خوابگاه اقدام کنند.

در صورت عدم تحویل خوابگاه مطابق مقررات اقدام می شود.

دانشجویانی که نتوانسته‌اند ازپایان نامه خود دفاع کنند، باید خوابگاه را تحویل و با تائید فرم حضور در خوابگاه بوسیله استاد راهنما و مدیریت پژوهش دانشکده بصورت مهمان در خوابگاه ساکن شوند.